Practice Name

Cofrestru ar-lein

Llenwch eich manylion a chlicio Cyflwyno pan fydd wedi’i gwblhau.

Cwblhewch y ffurflen gofrestru unwaith. Os ydych wedi cyflwyno’r ffurflen hon o’r blaen ar unrhyw adeg,
peidiwch a gwneud hynny eto oni bai bod y Feddygfa wedi’ch cynghori i wneud hynny. Os ydych yn
ansicr o’ch statws cofrestru, gallwch gysylltu a’r feddygfa a fydd yn gallu cadarnhau hyn ar eich rhan .

Cleifion cyfredol, PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflen i ddiweddaru'ch cyfeiriad na manylion eraill .

* Dewis Iaith:
* A ydych erioed wedi cofrestru gyda’r
Feddygfa yma o’r blaen??
* Teitl:
 
* Gender:  
Dewiswch neu llenwch eich Cyfeiriad newydd
Llety myfyrwyr:
* Cyfeiriad e-bost:
* Cadarnhau cyfeiriad e-bost:
Enter your own telephone number. Preferably your mobile number
* Cysylltu â chi
Helpwch ni i olrhain eich cofnodion meddygol trwy ddewis a ydych yn dod o'r DU neu o
Dramor (Rhan 1) ac yna llenwi'r adran nesaf (Rhan 2)
* Rhan 1. Dewiswch a ydych yn dod o’r DU neu dramor:
Rhan 2: Eich cyfeiriad blaenorol yn y DU, pan oeddech wedi’ch cofrestru gyda meddygfa meddyg teulu


* Are you currently in the UK?   

You cannot register with us until you are in the UK

Rhan 2: Os ydych o dramor
You can't register before you arrive in the UK
Ydych chi erioed wedi cofrestru â
Meddyg Teulu y GIG yn y DU?
   
Manylion y sawl y gellir cysylltu â hwy mewn argyfwng
   
* Manylion Cwrs Prifysgol
       
   
Ydych chi erioed wedi gwasanaethu fel
aelod o luoedd arfog ei mawrhydi?
   
   
* Llofnod:
   
Holiadur Iechyd ar gyfer Myfyrwyr
* Tarddiad ethnig:
 
cm kg
 
* A oes gennych unrhyw broblemau iechyd?    
(ee asthma, diabetes, Iechyd Meddwl etc)
* A oes gennych unrhyw alergeddau?    
* A ydych yn cymeryd unrhyw feddyginiaeth ar hyn o bryd?    
   
* Do you have any DISABILITY?    
   
 
* A ydych yn ysmygu?     
* Amount you smoke per day:  
We offer advice on smoking and a smoking cessation clinic in the surgery.
 
Brechiadau
Mae risg uwch o lid yr ymennydd, y frech goch, clwy’r pennau a rwbela oherwydd y
nifer fawr o fyfyrwyr yng nghyffiniau agos campws y brifysgol, felly mae’n bwysig
eich bod yn cael eich brechu i amddiffyn eich hun ac eraill .
Nodwch a ydych wedi/heb gael y canlynol:
Llid yr Ymennydd:
MMR:
Darfodedigaeth:
DTP a Polio:
 
Cofrestru fel Ghoddwr Organau gyda'r GIG
I fod yn rhoddwr organau yng Nghymru gallwch gofrestru penderfyniad ar Gofrestr Rhoddwyr
Organau’r GIG drwy dicio’r blychau perthnasolisod, neu ddewis gwneud dim. Drwy wneud
dim, cymerir yn ganiataol nad oes gennych unrhyw wrthwynebiad i roi organau,
ac ystyrir hynny’ngydsyniad tybiedig
Os nad ydych am fod yn rhoddwr organau gallwch gofrestru’r penderfyniad hwnnw ar y
Gofrestr Rhoddwyr Organau. Gallwch wneud hyn drwy fynd i’r wefan neu ffonio’r rhif
ffôn isod. Nid oes modd cynnig y cyfleuster i optio allan drwy’r ffurflen hon ar hyn o bryd
 
Cofrestru fel Rhoddwr Gwaed gyda’r GIG
 
Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.
Bydd y wybodaeth rydych chi’n ei chyflwyno yn cael ei hanfon wedi’i hamgryptio i’r practis meddygol dros y Rhyngrwyd nad yw 100% yn ddiogel .
* = Gorfodol.
 © CampusDoctor Ltd