Practice Name

Cofrestru ar-lein

Llenwch eich manylion a chlicio Cyflwyno pan fydd wedi’i gwblhau.

Cwblhewch y ffurflen gofrestru unwaith. Os ydych wedi cyflwyno’r ffurflen hon o’r blaen ar unrhyw adeg,
peidiwch a gwneud hynny eto oni bai bod y Feddygfa wedi’ch cynghori i wneud hynny. Os ydych yn
ansicr o’ch statws cofrestru, gallwch gysylltu a’r feddygfa a fydd yn gallu cadarnhau hyn ar eich rhan .

Cleifion cyfredol, PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflen i ddiweddaru'ch cyfeiriad na manylion eraill .

* Dewis Iaith:
* A ydych erioed wedi cofrestru gyda’r
Feddygfa yma o’r blaen??
* Teitl:
 
* Gender:  
Dewiswch neu llenwch eich Cyfeiriad newydd
Llety myfyrwyr:
* Cyfeiriad e-bost:
* Cadarnhau cyfeiriad e-bost:
Enter your own telephone number. Preferably your mobile number
* Cysylltu â chi
Helpwch ni i olrhain eich cofnodion meddygol trwy ddewis a ydych yn dod o'r DU neu o
Dramor (Rhan 1) ac yna llenwi'r adran nesaf (Rhan 2)
* Rhan 1. Dewiswch a ydych yn dod o’r DU neu dramor:
Rhan 2: Eich cyfeiriad blaenorol yn y DU, pan oeddech wedi’ch cofrestru gyda meddygfa meddyg teulu


* Are you currently in the UK?   

You cannot register with us until you are in the UK

Rhan 2: Os ydych o dramor
You can't register before you arrive in the UK
Ydych chi erioed wedi cofrestru â
Meddyg Teulu y GIG yn y DU?
   
Manylion y sawl y gellir cysylltu â hwy mewn argyfwng
   
* Manylion Cwrs Prifysgol
       
   
Ydych chi erioed wedi gwasanaethu fel
aelod o luoedd arfog ei mawrhydi?
   
   
* Llofnod:
   
Holiadur Iechyd ar gyfer Myfyrwyr
* Tarddiad ethnig:
 
cm kg
 
* A oes gennych unrhyw broblemau iechyd?    
(ee asthma, diabetes, Iechyd Meddwl etc)
* A oes gennych unrhyw alergeddau?    
* A ydych yn cymeryd unrhyw feddyginiaeth ar hyn o bryd?    
   
* Do you have any DISABILITY?    
   
 
* A ydych yn ysmygu?     
* Amount you smoke per day:  
We offer advice on smoking and a smoking cessation clinic in the surgery.
 
Brechiadau
Mae risg uwch o lid yr ymennydd, y frech goch, clwy’r pennau a rwbela oherwydd y
nifer fawr o fyfyrwyr yng nghyffiniau agos campws y brifysgol, felly mae’n bwysig
eich bod yn cael eich brechu i amddiffyn eich hun ac eraill .
Nodwch a ydych wedi/heb gael y canlynol:
Llid yr Ymennydd:
MMR:
Darfodedigaeth:
DTP a Polio:
 
Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.
Bydd y wybodaeth rydych chi’n ei chyflwyno yn cael ei hanfon wedi’i hamgryptio i’r practis meddygol dros y Rhyngrwyd nad yw 100% yn ddiogel .
* = Gorfodol.
 © CampusDoctor Ltd