Canolfan Iechyd Myfyrwyr
Cofrestru ar-lein

Llenwch eich manylion a chlicio Cyflwyno pan fydd wedi’i gwblhau

Cwblhewch y ffurflen gofrestru unwaith. Os ydych wedi cyflwyno’r ffurflen hon o’r blaen ar unrhyw adeg,
peidiwch a gwneud hynny eto oni bai bod y Feddygfa wedi’ch cynghori i wneud hynny.Os ydych yn
ansicr o’ch statws cofrestru, gallwch gysylltu a’r feddygfa a fydd yn gallu cadarnhau hyn ar eich rhan.

Cleifion cyfredol, PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflen i ddiweddaru'ch cyfeiriad na manylion eraill.

* Dewis Iaith:
*  
* A ydych erioed wedi cofrestru
gyda’r Feddygfa yma o’r blaen?
Teitl:
Rhif GIG  
* Rhyw a neilltuwyd ar enedigaeth:  
Dewiswch neu llenwch eich Cyfeiriad newydd yn Aberystwyth
Cofiwch gynnwys eich rhif fflat bob amser wrth roi eich cyfeiriad
nid rhif eich ystafell gan na fydd eich post yn eich cyrraedd.
Llety myfyrwyr:
*
*
* Cysylltu â chi
Helpwch ni i olrhain eich cofnodion meddygol trwy ddewis a ydych yn dod
o'r DU neu o Dramor (Rhan 1) ac yna llenwi'r adran nesaf (Rhan 2)
* Rhan 1. Dewiswch a ydych
yn dod o’r DU neu dramor:

Rhan 2: Eich cyfeiriad blaenorol yn y DU, pan oeddech wedi’ch cofrestru gyda meddygfa meddyg teulu

* Ydych chi yn y DU ar hyn o’r bryd?   

Ni allwch gofrestru â ni tan eich bod yn y DU

Rhan 2: Os ydych o dramor
You can't register before you arrive in the UK
Ydych chi erioed wedi cofrestru
â Meddyg Teulu y GIG yn y DU?
   
Manylion y sawl y gellir cysylltu â hwy mewn argyfwng
   
* Manylion Cwrs Prifysgol
       
   
Ydych chi erioed wedi gwasanaethu fel
aelod o luoeddarfog ei mawrhydi?
   
   
* Llofnod:
   
Holiadur Iechyd ar gyfer Myfyrwyr
Tarddiad ethnig:
 
cm kg
 
A oes gennych unrhyw broblemau iechyd?    
(ee Asthma, Diabetes, Iechyd Meddwl)
A oes gennych unrhyw alergeddau?    
A ydych yn cymeryd unrhyw feddyginiaeth ar hyn o bryd?    
Rhestrwch unrhyw feddyginiaethau
rhagnodedig rydych chi'n eu defnyddio
gan gynnwys Enw, Dogn a Nifer:
   
 
?
Sut i gyfrifo unedau o alcohol.
 
* A ydych yn ysmygu?     
* Nifer ydych yn ei ysmygu pob diwrnod:  
Rydym yn cynnig cyngor ar ysmygu a chlinig rhoi'r gorau i ysmygu yn y feddygfa.
 
BRECHIADAU
Mae risg uwch o lid yr ymennydd, y frech goch, clwy’r pennau a rwbela oherwydd
y nifer fawr o fyfyrwyr yng nghyffiniau agos campws y brifysgol, felly mae’n
bwysig eich bod yn cael eich brechu i amddiffyn eich hun ac eraill.
Nodwch a ydych wedi/heb gael y canlynol:
Llid yr Ymennydd:
MMR:
Darfodedigaeth:
DTP a Polio:
 
Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.
Bydd y wybodaeth rydych chi’n ei chyflwyno yn cael ei hanfon wedi’i hamgryptio i’r practis meddygol dros y Rhyngrwyd nad yw 100% yn ddiogel.
Os ydych chi’n poeni am hyn, yn lle hynny, gallwch gael ffurflen o’r practis meddygol y gellir ei llenwi a’i dosbarthu â llaw.
* = Gorfodol.
 © CampusDoctor Ltd