Tywyb Health CentreTywyn Health Centre

Cofrestru ar-lein

Llenwch eich manylion a chlicio Cyflwyno pan fydd wedi’i gwblhau

Cwblhewch y ffurflen gofrestru unwaith. Os ydych wedi cyflwyno’r ffurflen hon o’r blaen ar unrhyw adeg,
peidiwch a gwneud hynny eto oni bai bod y Feddygfa wedi’ch cynghori i wneud hynny.Os ydych yn
ansicr o’ch statws cofrestru, gallwch gysylltu a’r feddygfa a fydd yn gallu cadarnhau hyn ar eich rhan.

Cleifion cyfredol, PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflen i ddiweddaru'ch cyfeiriad na manylion eraill.

* Dewis Iaith:
* A ydych erioed wedi cofrestru
gyda’r Feddygfa yma o’r blaen?
* Teitl:
Rhif GIG  
* Rhyw:  
CYFEIRIAD yn Tywyn
*
*
* Cysylltu â chi
Helpwch ni i olrhain eich cofnodion meddygol trwy ddewis a ydych yn dod
o'r DU neu o Dramor (Rhan 1) ac yna llenwi'r adran nesaf (Rhan 2)
* Rhan 1. Dewiswch a ydych
yn dod o’r DU neu dramor:

Rhan 2: Eich cyfeiriad blaenorol yn y DU, pan oeddech wedi’ch cofrestru gyda meddygfa meddyg teulu





* Ydych chi yn y DU ar hyn o’r bryd?   

Ni allwch gofrestru â ni tan eich bod yn y DU

Rhan 2: Os ydych o dramor
You can't register before you arrive in the UK
Ydych chi erioed wedi cofrestru
â Meddyg Teulu y GIG yn y DU?
   
Manylion y sawl y gellir cysylltu â hwy mewn argyfwng
   
Ydych chi erioed wedi gwasanaethu fel
aelod o luoeddarfog ei mawrhydi?
   
   
Os oes gennych Grynodeb Claf o'ch meddygfa flaenorol, dylech ei atodi yma:
* Llofnod:
   
Holiadur Iechyd ar gyfer Myfyrwyr
Tarddiad ethnig:
 
cm kg
 
A oes gennych unrhyw broblemau iechyd?    
(ee Asthma, Diabetes, Iechyd Meddwl)
A oes gennych unrhyw alergeddau?    
A ydych yn cymeryd unrhyw feddyginiaeth ar hyn o bryd?    
Rhestrwch unrhyw feddyginiaethau
rhagnodedig rydych chi'n eu defnyddio
gan gynnwys Enw, Dogn a Nifer:
   
 
A ydych yn ysmygu?     
Nifer ydych yn ei ysmygu pob diwrnod:  
Rydym yn cynnig cyngor ar ysmygu a chlinig rhoi'r gorau i ysmygu yn y feddygfa.
 
BRECHIADAU
Mae risg uwch o lid yr ymennydd, y frech goch, clwy’r pennau a rwbela oherwydd
y nifer fawr o fyfyrwyr yng nghyffiniau agos campws y brifysgol, felly mae’n
bwysig eich bod yn cael eich brechu i amddiffyn eich hun ac eraill.
Nodwch a ydych wedi/heb gael y canlynol:
Llid yr Ymennydd:
MMR:
Darfodedigaeth:
DTP a Polio:
 
Cais am Gyfrif Fy Iechyd Ar-lein Canolfan Iechyd Tywyn
Mae Fy Iechyd Ar-lein yn wasanaeth ar-lein newydd i archebu presgripsiynau rheolaidd, sy'n cael ei gynnal gan GIG Cymru. Mae Fy Iechyd Ar-lein yn cynnig cyfle i gleifion archebu eu presgripsiynau rheolaidd dros y we. Os ydych yn dymuno cofrestru i ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein llenwch y blychau isod. Gallwch ddychwelyd y ffurflen wedi'i chwblhau atom trwy e-bost, y post neu alw heibio i’r Ganolfan Iechyd. I amddiffyn cyfrinachedd cleifion pan fyddwch yn ymweld â ni y tro nesaf, rhowch brawf adnabod, prawf adnabod ffotograffig yn ddelfrydol (e.e. trwydded yrru neu basbort). Dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud hyn.
Sylwer: Bydd ar bob claf angen cyfeiriad e-bost gwahanol. Ni allwch ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost â'ch partner neu aelod arall o'ch teulu.
 
Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.
Bydd y wybodaeth rydych chi’n ei chyflwyno yn cael ei hanfon wedi’i hamgryptio i’r practis meddygol dros y Rhyngrwyd nad yw 100% yn ddiogel.
Os ydych chi’n poeni am hyn, yn lle hynny, gallwch gael ffurflen o’r practis meddygol y gellir ei llenwi a’i dosbarthu â llaw.
* = Gorfodol.
 © CampusDoctor Ltd